icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Brende Å ved Østerbro 4, 5690 Tommerup

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 19. marts 2020.
Sags id. 20/3911 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Offentliggjort den 19. februar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger