icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til afledning af overfladevand fra padeltennisbane af kunstgræs til forsyningens regnvandsledning på Rådhus Allé 25, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 til afledning af overfladevand fra en padeltennisbane af kunstgræs på ca. 231 m2 til forsyningens regnvandssystem. Banen etableres på eksisterende befæstet areal på Rådhus Allé 25, 5610 Assens. Banen er med kunstgræs af længde 1,1 cm og infill af kvartssand.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 11. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger