icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screeningsafgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af Lokalplan nr. 1.2-20 Formidlingscenter på Assens Havn

Lokalplan nr. 1.2-20 fastlægger rammer for fremtidige anlæg og er screenet i henhold til lovens bilag 3 (se følgende sider).

Planen udarbejdes for at muliggøre etableringen af et Kyst- og Lystfiskercenter i Assens, og for at sikre, at bebyggelsen udformes og placeres på en måde som tager hensyn til såvel havnefunktioner og havnen som kulturmiljø.

Assens Kommune har som led i udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 4 af 3/1/2023.

Du kan hente screeningen af Lokalplan nr. 1.2-20 her

Planens påvirker ikke Natura 2000-områder.

Lokalplanen fastlægger, at der ikke kan planlægges for støjfølsomme anvendelser inden for rammeområdet medmindre, disse kan skærmes mod støjgener.

Lokalplanområdet er ikke påvirket af luftforurening og udendørs aktivitetsarealer vil være skærmet mod støvgener.

De anvendelser og aktiviteter, der lokalplanlægges for, vurderes derfor ikke at give grundlag for at skærpe vilkårene for Assens Skibsværft eller begrænse værftets udviklingsmuligheder med hensyn til støj og luftforurening efter reglerne om miljøgodkendelse og påbud i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanen er udformet, så ny bebyggelse understøtter de kulturhistoriske værdier på Assens Havn. Bebyggelsen og anvendelsen af lokalplanområdet belaster ikke omgivelserne med støj eller anden forurening. Bebyggelsen vil være synlig fra standpunkter på havnen og Assens Næs, men vurderes ikke i sit omfang at adskille sig væsentlig fra anden bebyggelse på havnen, og bebyggelsen vurderes ikke at påvirke oplevelsen af byprofilen set fra kysten.

Samlet viser screeningen, at lokalplanen ikke kan forventes at have væsentlig påvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen,

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på via dette link.

Offentliggjort den 24. april 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger