icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screeningsafgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 16 Rammeområde 1.2.E.25 for midtermolen i Assens Havn

Kommuneplantillæg nr. 16 fastsætter rammer for lokalplanlægning på midtermolen i Assens Havn. Kommuneplantillægget reviderer kommuneplanens rammebestemmelser i rammeområde 1.2.E.17 for den del som omfatter midtermolen. Der udlægges derfor en et nyt rammeområde 1.2.E.25.

Tillægget er til Assens Kommuneplan 2021-2033 vedtaget den 29. september 2021.

Assens Kommune har som led i udarbejdelsen af Kommuneplantillægget foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 4 af 3/1/2023.

Kommuneplantillæg nr. 16 fastlægger rammer for fremtidige anlæg og er screenet i henhold til lovens bilag 3.

De fremtidige bebyggelser, der kan lokalplanlægges for, vil være synlig fra standpunkter på havnen og på Assens Næs, men vurderes ikke i sit omfang at adskille sig væsentlig fra anden bebyggelse på havnen, og bebyggelsen vurderes ikke at påvirke oplevelsen af byprofilen set fra kysten.

Kommuneplanrammen påvirker ikke Natura 2000-områder.

Kommuneplanrammen fastlægger, at der ikke kan planlægges for støjfølsomme anvendelser inden for rammeområdet medmindre, disse kan skærmes mod støjgener.

Rammeområdet er ikke påvirket af luftforurening og udendørs aktivitetsarealer vil være skærmet mod støvgener.

De anvendelser og aktiviteter, der kan lokalplanlægges for, vurderes derfor ikke at give grundlag for at skærpe vilkårene for Assens Skibsværft eller begrænse værftets udviklingsmuligheder med hensyn til støj og luftforurening efter reglerne om miljøgodkendelse og påbud i miljøbeskyttelsesloven.

En kommende lokalplanlægning vil blandt andet ske i henhold til kommuneplanens retningslinjer for hensynet til produktionserhverv, klimasikring og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Kommuneplanrammen antages ikke at medføre en væsentlig ændret påvirkning med hensyn til trafik, bymiljø og kystlandskab.

Samlet viser screeningen, at kommuneplantillægget ikke kan forventes at have væsentlig påvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på via dette link.

Offentliggjort den 24. april 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger