icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screeningsafgørelse – ikke krav om miljøvurdering af projekt omfattet af bilag 2 – Etablering af regnvandsbassin på matrikel nr. 6c Hækkebølle by, Rørup

samt regulering af privat rørlagt vandløb strækning, tilløb til Møllebækken, på den nordlige side af motorvejen

Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven
VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse hele afgørelsen her

VVM-ansøgningen er ledsaget af 4 bilag. Se Bilag 1-4 herunder:

Bilag 1 – Bygherres ansøgning (screeningsskema)
Bilag 2 – Udledning af regnvand fra FTZ notat WSP 210423 v2
Bilag 3 – Jordfordeling på matr.nr. 6c Hækkebølle by, Rørup
Bilag 4 – FTZ_K10_LX_EST_H0_N04 - Kloak i terræn, Delplan 4

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Miljø og Natur, att. Sebastian Theodor Hansen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 17. juli 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger