icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven til etablering af nyt regnvandsbassin, ledningsanlæg mv. ved nyt transportcenter ved Grønnemose

Screeningsafgørelse

Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at anlægsprojektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Du kan læse hele afgørelsen her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 18. august 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger