icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven samt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra dele af Ørsted by til Tilløb til Graverenden

Screeningsafgørelse

Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at anlægsprojektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.
Du kan læse hele afgørelsen her.

Udledningstilladelse

I forbindelse med separatkloakering af Ørsted meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra dele af Ørsted by til vandløbet Tilløb til Graverenden.
Du kan læse hele tilladelsen her.

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 18. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger