icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screening for miljøvurdering af Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027

Der er udarbejdet en screening af Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune i henhold til miljøvurderingsloven. Der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan klage over denne beslutning. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Screening for miljøvurdering af Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 kan ses her og selve planforslaget kan ses her.

Baggrund
I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at et område ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg skal separatkloakeres. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet skal nedlægges.

I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra området ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Separering vil medføre, der ikke længere sker overløb af opspædet spildevand til Haarby Å og, at der etableres tidssvarende regnvandsbassiner til forsinkelse af rensning af vandet inden udledning til vandløbet.

Kontakt
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 23. april 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger