icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screening for miljøvurdering af Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan

Assens Kommune har screenet Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2017 for Assens Kommune og besluttet, at det ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 omfatter etablering og omlægning af regn- og spildevandsledninger i den sydøstlige del af Tommerup samt etablering af et tørt regnvandsbassin. Området er separatkloakeret, og tag- og overfladevand ledes i dag til det rørlagte vandløb Rævedamsafløbet. I forbindelse med åbning og genslyngning af Rævedamsafløbet er det nødvendigt at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

Du kan se screeningen for miljøvurdering her.


Klagevejledning

Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet hvad angår retslige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dag screeningsafgørelsen offentliggørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har