icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om regulering af støj fra Skænkestuen ApS, Østergade 38, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om regulering af støj fra Skænkestuen ApS.

Assens Kommune har meddelt vilkår om regulering af udendørs musik og støjende ophold til Skænkestuen, Østergade 38. Påbuddet er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 42, og kan læses i sin helhed her.

Påbuddet offentliggøres den 30. november 2022 og kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og en hver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-id. Klagen skal være indgivet senest den 28. december 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger