icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Offentliggørelse af Planstrategi 2019

Byrådet har 26. juni 2019 vedtaget Planstrategi 2019 for Assens Kommune. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Planstrategi 2019 er i høring indtil 4. september 2019.

Planstrategien er Byrådets strategi for udviklingen af Assens Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger Byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategiens offentlighedsperiode bruges også som for-offentlighedsperiode til at indkalde ideer og kommentarer til den delvise revision af kommuneplanen.

Du kan se planstrategien her

Høringsfrist

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til Planstrategi 2019 eller andre ideer til den kommende kommuneplanrevision. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. september 2019.

Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:

  • Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  • Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  • Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2019

Assens Kommune har screenet Planstrategi 2019 og vurderet, at den ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

Den afgørelse er truffet, da strategien med sit strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidig anlæg og dermed heller ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller giver rammer for projekter omfattet af lovens bilagslister.

Det er vurderet, at Planstrategi 2019 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Assens Kommune kan du gøre det via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk/start-din-klage

Her finder du også en vejledning til, hvordan du klager.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har