icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Offentliggørelse af Kommuneplan 2021-2033

Assens Byråd godkendte den 29. september 2021 Kommuneplan 2021-2033 for Assens Kommune. Kommuneplanen er offentliggjort på Plandata.dk som gældende fra den 30. november 2021. Med den endelige vedtagelse af planen den 29. september 2021, danner Kommuneplan 2021 det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Assens Kommune og erstatter Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanens offentliggørelse på plandata.dk understøttes af en digital kommuneplanhjemmeside: www.assens.dk/kommuneplan2021

Kommuneplan 2021-2033 erstatter Kommuneplan 2017-2029

Forslag til Kommuneplan 2021 var fremlagt til offentlig debat i 10 uger fra den 28 maj 2021 til den 6. august 2021. I høringsperioden er der afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 21. juni på Haarby Kro.

I forbindelse med offentlighedsperioden har der været afholdt et forhandlingsmøde med Bolig- og Planstyrelsen, der står for at samle de statslige myndigheders høringssvar i et forhandlingsdokument. Staten har mulighed for at nedlægge veto mod en kommuneplan, hvis kommuneplanen strider imod de statslige interesser. Ud over Bolig- og Planstyrelsens forhandlingsnotat er der indkommet 31 høringssvar. Høringssvarene og forhandlingen med Bolig- og Planstyrelsen har dannet grundlag for en række mindre ændringer fra forslag til endelig vedtaget kommuneplan.

Ændringerne og behandling af høringssvarene kan ses på referatet fra Byrådets møde den 29. september 2021 – punkt 8 ”Vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033”:
https://dagsorden.assens.dk/vis?id=5d08cb78-f246-42c1-b911-b37faf54d8da

Byrådet vedtog enstemmigt Kommuneplan 2021-2033 med enkelte ændringer til den administrative indstilling med bemærkning om, at Byrådet er sindet at vurdere på den planmæssige status for arealet Trekanten i Grønnemose.

Retsvirkning

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser. Det betyder, at administrative afgørelser skal stemme overens med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Det betyder også, at Byrådet vil modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret arealanvendelse, der strider mod kommuneplanens rækkefølgebestemmelser og rammedel, jf. Planlovens § 12.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanens vedtagelse. Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

En kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen. Forbudsbestemmelserne kan derimod først anvendes, når kommuneplanen er offentligt bekendtgjort.

Retningslinjerne i en kommuneplan har ikke nogen selvstændig retsvirkning.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og tinglyste servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan eller ved at byrådet ophæver forældede lokalplaner.

Klagevejledning

Når en kommuneplan er endelig vedtaget, kan følgende klage over retlige spørgsmål til Planklagenævnet:

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder nationalparkfonde
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål og skal repræsentere mindst 100 medlemmer.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvorvidt reglerne om borgerinddragelse er overholdt i forbindelse med kommuneplanens udarbejdelse, herunder fx om høringsperioden har været tilstrækkelig, eller andre procedurekrav, der fremgår af loven.

Klage over en vedtaget kommuneplan skal indgives skriftligt til Planklagenævnet senest 4 uger efter kommuneplanens vedtagelse er offentliggjort. Klagen skal indgives ved brug af digital selvbetjening.

Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Offentliggjort den 26. november 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger