icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til husdyrbrug - Søndergårdevej 45, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Søndergårdevej 45, 5560 Aarup.

Der er meddelt miljøtilladelse til at benytte et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 1.026 m2 til en svineproduktion med smågrise og/eller slagtesvin.
Miljøtilladelsen gælder for de eksisterende stalde og det tilhørende gødningsopbevaringsanlæg.
Der opføres ikke nye staldbygninger i forbindelse med tilladelsen. Læs mere på nedenstående links.

§ 16b Miljøansøgning - Smågrise og slagtesvin

§ 16b miljøtilladelse

Ansøgningskema 210952

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen: https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest tirsdag den 3. december 2019.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 5. november 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger