icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til husdyrbrug - Ryttergade 44, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Ryttergade 44, 5690 Tommerup.

Der er meddelt miljøtilladelse til at benytte et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 3.410 m2 til et svinebrug med smågrise.
Der opføres ny smågrisestald, som placeres i forlængelse af den eksisterende staldbygning. Læs mere via nedenstående links.

§ 16 b Miljøtilladelse

Oplysninger til ansøgning

Skema 208145

Staldtegning eksisterende stald

Staldtegning ny stald

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen: https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest den 6. februar 2020.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 9. januar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger