icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til husdyrbrug - Barløsevej 2, Salbrovad, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Barløsevej 2, Salbrovad, 5610 Assens.

Der er meddelt miljøtilladelse til at benytte et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 1.827 m2 til et husdyrbrug med produktion af malkekvæg.
Der opføres ikke nye anlæg til husdyrbruget.

Se mere på nedenstående links.

§ 16 b miljøtilladelse

Miljøansøgning

Plantegning med produktionsarealer

Situationsplan

Skema 213956 - version 3

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen: https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest den 7. juli 2020.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 9. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger