icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til gyllebeholder: Husdyrbrug ved Kerte

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af en gyllebeholder på husdyrbruget Jarlebjerggyden 22, Kerte, 5560 Aarup.

Der er meddelt miljøtilladelse til opførelse af en gyllebeholder med kapacitet til 2.500 kubikmeter. Beholderen placeres på husdyrbruget ved siden af eksisterende gyllebeholder. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Tilladelse til opførelse af gyllebeholder

Konsulentredegørelse - § 12 anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg

Ansøgningsskema - skemanummer 214929

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Klagen skal være indgivet senest den 12. december 2019.

Offentliggjort den 14. november 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger