icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Barløse

Skovvangsvej 37, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt tilladelse til ”Skift mellem dyretyper” til husdyrbruget Skovvangsvej 37, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til en produktion på 194 DE bestående af 30.000 smågrise/år (7,0-31 kg) og 2.000 slagtesvin/år (31-110 kg). Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 29 - Skift mellem dyretyper
Skema-99577-V-2
Situationskort
Anmeldelse - Skift mellem dyretyper

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: