icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse af husdyrbrug

Springenbjergvej 29, Flemløse, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Springenbjergvej 29, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt miljøtilladelse til produktion af slagtekalve på et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 3.010 m2.
Tilladelsen meddeles til det eksisterende staldanlæg. Der opføres ikke nye stald- og gødningsanlæg i forbindelse med tilladelsen.

Skema
Miljøkonsekvensrapport
Oversigtskort
Produktionsareal
Til- og frakørselsveje
Afløbsskitse
§ 16b miljøtilladelse

Klagevejledning
Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest den 28. august 2019.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk  

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har