icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse til husdyrbrug - Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 4.965 m2 til søer og smågrise. Der bygges en ny sostald, en ny smågrisestald i forlængelse af den eksisterende smågrisestald og en overdækket gyllebeholder.

Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16a Miljøgodkendelse Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup - søer, smågrise og polte (IE-brug)

Ansøgningsskema nr. 212207 (Version 3)

Miljøansøgning og miljøkonsekvensrapport, Skovstrupvej 31

Visualisering af sostald fra vest

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 3. juni 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger