icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse til husdyrbrug Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Langstedvej 57, Langsted, 5690 Tommerup.

Der er meddelt miljøgodkendelse til at benytte et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 3.795 m2 til et svinebrug med søer og smågrise.
Der opføres ny drægtighedsstald, som placeres i forlængelse af en eksisterende staldbygning.

Du kan læse mere her på nedenstående links

16a miljøgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningsskema 211063 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen: https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest den 10. marts 2020.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 11. februar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger