icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Tøjstedvej 5, 5683 Haarby

Tøjstedvej 5, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Tøjstedvej 5, 5683 Haarby.

Der er meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) fra 889 m2 til 4.362 m2 til en svineproduktion med smågrise og slagtesvin.

Udvidelsen sker i ny slagtesvinestald placeret parallelt med og syd for eksisterende smågrisestald. Der opføres desuden en ny overdækket gyllebeholder med kapacitet til 5.000 m3 husdyrgødning. Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Miljøgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport

Situationsplan

Ansøgningsskema

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest torsdag den 6. juni 2019.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 8. maj 2019.

Oplysning om behandling af personoplysninger


Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har