icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøgodkendelse af husdyrbrug - Karlemosevej 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Karlemosevej 22, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt miljøgodkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.054 kvadratmeter.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Miljøgodkendelsen

Miljøkonsekvensrapport 

Ansøgningskema 210623 


Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 23. marts 2021.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk, hvortil også bemærkninger kan sendes.

Offentliggjort den 25. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger