icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udstykning, Magtenbøllevej 7A, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til udstykning på ejendommen matr. nr. 6a, Skalbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Magtenbøllevej 7A, 5492 Vissenbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 18. januar 2023 – Klagefrist udløber den 15. februar 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger