icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udstykning af areal til eksisterende telemast - Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til udstykning af areal til eksisterende telemast på ejendommen matr. nr. 3m, Skovsby By, Vissenbjerg, beliggende Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 8. oktober 2020 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger