icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til udendørs samlingssted Flædekærvej 3, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af udendørs samlingssted på ejendommen matr. nr. 14ag, Saltofte By, Kærum, beliggende Flædekærvej 3, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 28. september 2021 – Klagefrist udløber den 26. oktober 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger