icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af udhus, Assensvej 37, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af udhus på ejendommen matr. nr. 1b, Glamsbjerg By, Køng, beliggende Assensvej 37, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 13. september 2023 – Klagefrist udløber den 11. oktober 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger