icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til udhus, Præstemarken 11, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til udhus på ejendommen matr. nr. 17c, Køng By, Køng, beliggende Præstemarken 11, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 13. april 2023 – Klagefrist udløber den 11. maj 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger