icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af telemast og teknikkabine - Skovvangsvej 37, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af telemast og teknikkabine på ejendommen matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, beliggende Skovvangsvej 37, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 26. november 2020

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger