icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbeboelse og garage, Roveltsgyden 25, 5631 Ebberup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbeboelse og garage på ejendommen matr. nr. 9h, Ebberup By, Kærum, beliggende Roveltsgyden 25, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 14. marts 2022 – Klagefrist udløber den 11. april 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger