icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af kombineret lade/hobbyværksted samt garage, Søbrovej 14, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af kombineret lade/hobbyværksted samt garage på ejendommen matr. nr. 5c, Sarup By, Haarby, beliggende Søbrovej 14, 5683 Haarby.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 10. oktober 2022 – Klagefrist udløber den 7. november 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger