icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af hestestald og etablering af ridebane, Fåborgvej 97, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af hestestald og etablering af ridebane på ejendommen matr. nr. 126b, Assens Markjorder, beliggende Fåborgvej 97, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 12. august 2022 – Klagefrist udløber den 9. september 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Offentliggjort den 12. august 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: