icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af garage, Krengerupvej 105, 5690 Tommerup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen matr. nr. 6x, Nårup By, Verninge, beliggende Krengerupvej 105, 5690 Tommerup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 12. maj 2023 – Klagefrist udløber den 9. juni 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger