icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af garage, Chr. Richardtsvej 37, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen matr. nr. 16g, Ørsted By, Ørsted, beliggende Chr. Richardtsvej 37, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 1. juli 2022 – Klagefrist udløber den 29. juli 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger