icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af bebyggelse til dyrkning af spiselige svampe, Assenbøllevej 43, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af bebyggelse til dyrkning af spiselige svampe på ejendommen matr. nr. 10e, Bred By, Vissenbjerg, beliggende Assenbøllevej 43, 5492 Vissenbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 23. april 2021 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger