icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse fra tidligere stald til beboelse på Rørmosevej 25, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørende ændret anvendelse til beboelse på ejendommen, på matr.nr 14d Aborg By, Gamtofte beliggende Rørmosevej 25 5610 Assens.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 20. juli 2023 – Klagefrist er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk