icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af solceller på terræn, Magtenbøllevej 39, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af solceller på terræn på ejendommen matr. nr. 14c, Skalbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Magtenbøllevej 39, 5492 Vissenbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 11. december 2020

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger