icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af solceller, Barløsevej 23, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af solceller på tag på ejendommen matr. nr. 1f, Tårup By, Barløse, beliggende Barløsevej 23, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 31. januar 2023 – Klagefrist udløber den 28.februar 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger