icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af oplagsplads mm.

Søvangen 5, 5631 Ebberup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af oplagsplads mm. på ejendommen matr. nr. 15m, Ebberup By, Kærum, beliggende Søvangen 5, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 9. maj 2019

Assens Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at anlægget ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet) efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har