icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde - Strandbyvej 57, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 10u, Strandby By, Haarby, beliggende Strandbyvej 57, 5683 Haarby.

Du kan se hele tilladelsen  her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 5. oktober 2020 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser 

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger