icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af ferielejligheder, Saltofte Strandvej 6, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af ferielejligheder på ejendommen matr. nr. 13b, Saltofte By, Kærum, beliggende Saltofte Strandvej 6, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 17. december 2021 – Klagefrist udløber den 14. januar 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Oplysning om behandling af personoplysninger