icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af et læskur som led i afgræsning af naturområde, Bodebjergvej 37, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af et læskur som led i afgræsning af naturområde på ejendommen, matr. nr. 23i, Køng By, Køng, beliggende Bodebjergvej 37, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 19. juli 2023 – Klagefrist er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger