icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af en sø, Lindebjergvej 20, 5690 Tommerup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af en sø på ejendommen matr. nr. 6c, Hjelmerup By, Verninge, beliggende Lindebjergvej 20, 5690 Tommerup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 15. december 2021 – Klagefrist udløber den 12. januar 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger