icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til afskærmende jordvold ved grusgrav - Odensevej 16, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til afskærmende jordvold ved grusgrav på ejendommen matr. nr. 35b, Haarby By, Haarby, beliggende Odensevej 16, 5683 Haarby.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 20. marts 2020

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger