icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af stuehus, Kastebovej 11, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af stuehus på ejendommen matr. nr. 28a, Haarby By, Haarby, beliggende Kastebovej 11, 5683 Haarby.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 17. november 2022 – Klagefrist udløber den 15. december 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger