icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealer til pumpestation/teknisk anlæg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealer til pumpestation/teknisk anlæg for del af matr. nr. 1cy Hagenskov Hgd., Sønderby, 21aø Voldtofte
by, Flemløse, 11a Flemløse By, Flemløse, og matr.nr. 17o Køng By, Køng

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 10. juni 2021 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger