icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Indkaldelse til åstedsforretning i forbindelse med arealerhvervelse til ombygning af krydset Nørregade/Middelfartvej

Assens Kommune ønsker at ombygge krydset Nørregade/Middelfartvej, hvorved krydset udvides.

Miljø-, Teknik- og Planudvalget har den 03.05.2022 truffet beslutning om at ekspropriere til de nødvendige arealer til udvidelse af krydset. Beslutningen er truffet med hjemmel i Lov om offentlige veje § 96.

Det har vist sig ikke at have været muligt at indgå en frivillig aftale.

Assens Kommune indkalder derfor til åstedsforretning med henblik på at foretage ekspropriation til erhvervelse af et areal fra ejendommen Munkevænget 7, 5492 Vissenbjerg til udvidelse af krydset.

Der vedlægges arealfortegnelse og kortbilag med foreløbig angivelse af arealets omfang.

Forud for åstedsforretningen vil arealets omtrentlige afgrænsning blive afmærket med træpæle med rød top.

  • Mødetidspunkt: Den 16.08.2023 kl. 14 på Nørregade ud for Munkevænget 7
  • Adresse: Munkevænget 7, 5492 Vissenbjerg
  • Matrikel: Matr.nr. 21e Gadsbølle By, Vissenbjerg

Processen vil være som følger:

Under åstedsforretningen eller skriftligt inden for en frist af 4 uger fra denne, har du og eventuelle brugere af ejendommen eller andre, der berøres af ekspropriationen, adgang til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom du har adgang til at fremføre de synspunkter, du finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Hvis der ikke under åstedsforretningen eller indenfor fristen på 4 uger fra denne, indgås en frivillig aftale (som vil være på ekspropriationslignende vilkår), vil Assens Kommune træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Ekspropriationsbeslutningen vil blive meddelt sammen med Assens Kommunes endelige erstatningstilbud.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ejer indvarsles tillige særskilt med digital post eller anbefalet brev.

Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede Behroz Nader, tlf. 64 74 75 08