icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ikke vvm-pligt på ansøgning om etablering af multibane

på Glamsdalens Idrætsefterskole Langbygårdsvej 14, 5620 Glamsbjerg

Du kan læse afgørelsen her

Lovhjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til planloven og § 3 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Denne afgørelse vedrører kun forholdet til VVM-pligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan læse mere om klage på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: