icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse på Toftevej 56, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Toftevej 56, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til et samlet produktionsareal på 2.721 m2 primært med dyretypen slagtesvin, smågrise og fasan. Der tages to ældre svinestalde ud af drift og der bygges to nye fasanstalde i forbindelse med husdyrtilladelsen. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 9. marts 2022.

Offentliggjort den 9. februar 2022