icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg.

Der er meddelt tilladelse til det eksisterende produktionsareal på 1.627 m2 primært med dyretypen søer og smågrise. Der bygges ikke nye stalde da der gives tilladelse til det eksisterende produktionsareal, men der opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3, som placeres ved de to eksisterende gyllebeholdere. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse om § 16b husdyrtilladelse, Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

Ansøgningsskema nr. 228582

Miljøansøgning, Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

Klagenævnsafgørelse fra 2019

Oversigtskort over overkørelser

Situationsplan, Søndersøvej106, 5492 Vissenbjerg

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 8. oktober 2021.

Offentliggjort den 10. september 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger