icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Ørbækvej 15, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Ørbækvej 15, 5683 Haarby.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 2.771 m2 primært med dyretypen malkekvæg, kvier og kalve. Et ældre staldanlæg nedrives, og efterfølgende etableres nyt staldanlæg med samme placering. Eksisterende møddingsplads nedrives. Herudover gives der tilladelse til ny møddingsplads og nyt ensilageopbevaringsanlæg.

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links:

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 25. august 2022.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk

Offentliggjort den 28. juli 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger